top of page
Algemene voorwaarden & Privacy

 

Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities

​De behandelaar/coach: Kiki Schoenmakers.

De opdrachtgever/cliënt: de wederpartij van praktijk Kiki Schoenmakers

Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Art. 2. Toepasselijkheid

​Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de behandelaar/ van Praktijk Kiki Schoenmakers en de opdrachtgever/cliënt.

​Art. 3. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

​Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst kan uit een sessie, een traject, een training of een workshop bestaan.

De behandelaar/coach zal de sessies, training, trajecten of workshops naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie, training, traject of workshop tijdig aan de behandelaar/coach worden medegedeeld.

De behandelaar/coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie, traject of workshop worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Kiki Schoenmakers en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

Art. 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

​Art. 5. Klachten

​Opdrachtgever/cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de behandelaar/coach, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Kiki Schoenmakers is aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het GAT. Check hun website voor contactgegevens via www.gatgeschillen.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

​Art. 6. Betaling

Bij een losse sessie geschied betaling contant na afloop van de sessie of per factuur die u ontvangt na de sessie. Bij trajecten en workshops ontvangt u een factuur die voldaan dient te worden voorafgaand aan de eerste sessie of voorafgaand aan de startdatum van de workshop of training. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de behandelaar/coach te betalen.

​Art. 7. Aansprakelijkheid

​De aansprakelijkheid van de behandelaar/coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.

De aansprakelijkheid van de behandelaar/coach is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar/coach is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

De behandelaar/coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen. De behandelaar/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar/coach aansprakelijk wil stellen.

De therapeut/coach zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde etherische oliën en verkochte artikelen

Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.

Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.

Art. 8. Annuleringen

​Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

Voor annulering van afspraken gelden de nu volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 24 uur van te voren wordt aangegeven. Gebeurt dit binnen de 24 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consult kosten verschuldigd.

De behandelaar/coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.

Voorts is de behandelaar/coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar/coach kan worden gevergd.

​Art. 9. Tarief

​Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van een sessie, traject, training of workshop worden bevestigd in een mondeling gesprek, een email of in een factuur. Dit tarief is inclusief BTW.

​Art. 10. Geschillen

​Op de dienstverlening van de behandelaar/coach is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de behandelaar/coach, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2021 zijn praktijk Kiki Schoenmakers en ik, als zijnde de eigenaar, aangesloten bij CAT: Collectief Alternatief Therapeuten. Voor u als klant wil dat zeggen dat de behandelingen die ik geef gescreend en gecertificeerd zijn en dat de kwaliteit gegarandeerd wordt door deze beroepsorganisatie. Indien u een klacht heeft over mij of over mijn behandeling, vraag ik u om dit eerst met mij te bespreken. Mochten wij er samen niet uit komen dan kunt zich wenden tot de onafhankelijke klachten en geschillencommissie van CAT.

https://catcollectief.nl/kwaliteitsgarantie/

 

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum de privacy wetgeving binnen de hele Europese Unie gelijk is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze privacyverklaring is gebaseerd op de nieuwe AVG. Kiki Schoenmakers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken we

Kiki Schoenmakers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kiki Schoenmakers en/of omdat u deze zelf invult via het contactformulier op de website. Kiki Schoenmakers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adres

  • Uw telefoonnummer

  • uw geboortedatum

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

Waarom hebben we gegevens nodig

Kiki Schoenmakers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het goed kunnen uitvoeren van een opdracht

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

​Hoe lang bewaren we gegevens

Kiki Schoenmakers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

​Delen met anderen

Kiki Schoenmakers verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

​U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kikischoenmakers@live.nl. Kiki Schoenmakers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

​Beveiliging

Kiki Schoenmakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kikischoenmakers@live.nl

Contact 

Kiki Schoenmakers

 

Praktijk locatie

Minderbroederssingel 44

6041 KK Roermond

kikischoenmakers@live.nl

+31615663205

KVK nummer 80376045

Algemene voorwaarden & Privacy

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging CAT

( Collectief Alternatieve Therapeuten ) en het GAT

( Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten ).

GATVirtueelschild.jpg
CATvirtueelschild.jpg

© 2020/2022 kikischoenmakers created with Wix.com

bottom of page